• Polski (Poland)
  • French (Fr)
  • Español(Spanish Formal International)
  • English (United Kingdom)
Zarząd Fundacji Otwarte Serce PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Administrator   
Lunes 02 de Febrero de 2009 22:22
No hay traducciones disponibles.

Szczegółowe zadania poszczególnych członków Zarządu określa Statut Fundacji w rozdziale IV dotyczącym struktury organizacyjnej. Poniżej zamieszczamy wyciąg najważniejszych informacji.

 

§20
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji. Pracą Zarządu kieruje Prezes.
2. Prezes z grona tworzącego Zarząd wyznacza wiceprezesa.
3. Prezes lub wiceprezes ma prawo do jednoosobowej reprezentacji Fundacji na zewnątrz.
4. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych oraz zawieranie umów w imieniu Fundacji składa prezes lub wiceprezes Zarządu jednoosobowo.
5. Zarząd może ustanowić pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając ich zakres umocowania.
6. Pełnomocnictwo w zakresie zwykłego zarządu może być udzielane innym członkom Zarządu. Mogą składać oświadczenia działając po dwóch.
7. W przypadku równości głosów w Zarządzie przesądzający głos ma Prezes Zarządu.
8. W przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzenia prawem o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), na rzecz jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych, do ważności transakcji wymagana jest uchwała Zarządu Fundacji.

§21
Zarząd:
1. Ustala kierunki i metody działania  Fundacji.
2. Odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz za wyniki działalności finansowo-gospodarczej.
3. Przygotowuje roczne plany statutowe, finansowe i rzeczowe i przedstawia je do zatwierdzenia w Radzie.
4. Sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji.
5. Decyduje o przyjęciu subwencji, darowizny, spadków i zapisów.
6. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji.
7. Opracowuje regulamin Zarządu określający zasady działania i przedkłada go do zatwierdzenia Radzie.
8. Ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji.
9. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji akceptuje lub odrzuca darowiznę składając pisemne oświadczenie.
10. Ustanawia pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając ich zakres umocowania.
11. Występuje z wnioskiem o odwołanie Członka Zarządu skierowanym do Rady, uchwałą ¾ głosów.

§22
1. Zarząd Fundacji podejmuje swe decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość albo z wykorzystaniem łączy internetowych.
2. Za głos oddany uważa się głos "za", "przeciw" lub "wstrzymujący się".

Skład Zarządu:
Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla


 Urszula Głowacka rscj - Prezez Fundacji Otwarte Serce    Dariusz Afrykański - Wiceprezes Fundacji Otwarte SerceDorota Stokłosa rscj - Sekretarz Fundacji Otwarte Serce

Última actualización el Miércoles 19 de Mayo de 2010 11:22