• Polski (Poland)
  • French (Fr)
  • Español(Spanish Formal International)
  • English (United Kingdom)
Statut Fundacji Otwarte Serce
Statut FOS PDF Drukuj Email
Wpisany przez Zarząd Fundacji   
poniedziałek, 01 września 2008 22:18
Spis treści
Statut FOS
Rozdział I - Postanowienia ogólne
Rozdział II - Cele Fundacji i sposoby działania
Rozdział III - Majatek Fundacji
Rozdział IV - Struktura organizacyjna
Rozdział V - Zmiana Statutu
Rozdział VI - Ograniczenia
Rozdział VII - Postanowienia Końcowe
Wszystkie strony

alt

Zapraszamy do lektury Statutu Fundacji

Zarząd FOS


Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Fundacja Otwarte Serce, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez
Urszulę Głowacką zwaną dalej Fundatorem.

§ 2.

Fundacja używa nazwy Fundacja Otwarte Serce i posługuje się pieczęcią.

§ 3.

1. Fundacja działa na rzecz pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku „O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie."

§ 4.

Siedzibą Fundacji jest miasto Marki.

§ 5.

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 6.

1) Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3) Fundacja może tworzyć oddziały i inne filie oraz przystępować do organizacji lokalnych i ogólnopolskich, europejskich i innych.
4) Fundacja może być członkiem związków, stowarzyszeń i organizacji o podobnych lub tych samych celach statutowych.
5) Fundacja może korzystać z osiąganych dochodów (związków, stowarzyszeń, organizacji) z przeznaczeniem na działalność statutową.
6) Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
7) Fundacja może ustanowić odznaki, medale, ordery honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 7.

Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności fundacji jest Minister właściwy do spraw Pracy i Polityki Społecznej.


Rozdział II

CELE FUNDACJI I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 8.

Cele fundacji:

1. Wszechstronny i integralny rozwój osobowy człowieka (emocjonalny, intelektualny, społeczny, duchowy).

2. Edukacja oraz wychowanie ku uniwersalnym wartościom.

3. Przywracania terapeutycznego charakteru pracy i jej wartości w życiu człowieka.

4. Pomoc osobie w poszukiwaniu i odnajdywaniu sensu życia.

5. Kształtowanie świata bardziej sprawiedliwego.

6. Międzypokoleniowy dialog.

7. Zapobieganie marginalizacji i patologizacji społecznej.

8. Wsparcie, pomoc oraz formacja osób wymagających szczególnej opieki (m.in. ubodzy, uzależnieni, bezrobotni, osoby o niskich kwalifikacjach, bierni zawodowo, z tzw. grupy ryzyka zagrożenia społecznego).

9. Profilaktyka i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom.

10. Krzewienie kultury i ochrona dziedzictwa narodowego.

11. Ochrona środowiska, troska o jego integralność oraz podnoszenie świadomości społecznej z tych obszarów.

12. Podwyższanie kwalifikacji społeczeństwa.

§ 9.

Sposoby działania:

Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną i płatną non profit działalność pożytku publicznego:

1. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

2. Prowadzenie punktów poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz konsultacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

3. Profilaktyka uzależnień.

4. Organizowanie kampanii społecznych.

5. Prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów psychologiczno-pedagogicznych i programów psychoedukacyjnych.

6. Organizowanie form doskonalenia w zakresie praktycznych umiejętności dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

7. Popularyzowanie zdrowego stylu życia, rozwoju kultury fizycznej, rekreacji, współorganizowanie akcji turystycznych, imprez kulturalnych, sportowych, kolonii, wypoczynku i innych form spędzania wolnego czasu.

8. Stwarzanie warunków dla terapeutycznego charakteru pracy człowieka.

9. Wspieranie inicjatyw społecznych i wolontariatu.

10. Propagowanie idei tolerancji i demokracji oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji i wykluczenia społecznego.

11. Wydawanie i publikowanie opracowań i materiałów specjalistycznych.

12. Wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

13. Inicjowanie i wspieranie integracji rodzinnej, wspólnie spędzonego czasu, pomoc w budowaniu więzi rodzinnych.

14. Działania w kierunku uczestniczenia osób w życiu kulturalnym i artystycznym, a także kreowania własnych inicjatyw i postaw twórczych.

15. Współpraca z instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.

§ 10.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.


Rozdział III

MAJĄTEK FUNDACJI

§ 11.

Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), z czego 1000 zł (jeden tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§12

Źródłami powstania majątku bądź dochodami Fundacji są:

• fundusz założycielski,

• darowizny, spadki, zapisy, dotacje, subwencje,

• ofiarność publiczna,

• granty, środki z funduszów publicznych,

• nawiązki zasadzone na cel społeczny przez sądy,

• dochody z papierów wartościowych; odsetki bankowe, obligacje, odsetki od kapitałów pieniężnych.

§13

1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa pisemne oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza jedynie wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

2. W przypadku darczyńcy, który pragnie określić przeznaczenie spadku, Zarząd może odmówić przyjęcie darowizny, jeśli cel przeznaczenia darowizny jest niezgodny z celami Fundacji.

§14

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§15

Organami fundacji są: Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI

§16

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z co najmniej trzech do pięciu osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Członkiem Zarządu może być osoba fizyczna, która:

a)
ukończyła 18 lat,

b)
nie była karana za przestępstwo z winy umyślnej,

c)
nie jest członkiem Rady Fundacji, ani nie pozostaje z żadnym z jego członków
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

3. Członek Zarządu Fundacji może otrzymać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26 poz. 306 z 2001 r., nr 85 poz. 924, nr 154 poz. 1799, z 2002 r., nr 113 poz. 984 oraz z 2003 r.
nr 45 poz. 391, nr 60 poz. 535 z późniejszymi zmianami).

4. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator. Funkcję
Prezesa Zarządu Fundacji pełni Fundator lub Członek Zarządu wskazany przez Fundatora.

5. Następnych członków Zarządu spośród kandydatów proponowanych przez Fundatora, na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje i odwołuje swą decyzją Rada.

6. Zarząd Fundacji powołany jest na okres 3 lat.

§17

Członkostwo Członka Zarządu ustaje:

• w przypadku śmierci Członka Zarządu,

• złożenia pisemnej rezygnacji.

§18

Członkostwo Fundatora w Zarządzie wygasa jedynie w przypadku śmierci lub złożenia przez niego rezygnacji. Upływ kadencji Zarządu Fundacji nie ma wpływu na członkostwo Fundatora w Zarządzie Fundacji.

§19

Odwołanie Członka Zarządu następuje po zasięgniętej w Radzie opinii przez Fundatora oraz na wniosek Zarządu Fundacji skierowanym do Rady, uchwałą ¾ głosów Członków Zarządu w przypadku:

• podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia wykonywanie funkcji Członka Zarządu,

• choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

• istotnego naruszenia postanowień Statutu,

• skazania prawomocnym wyrokiem za popełnione przestępstwa z winy umyślnej.

§20

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji. Pracą Zarządu kieruje Prezes.

2. Prezes z grona tworzącego Zarząd wyznacza wiceprezesa.

3. Prezes lub wiceprezes ma prawo do jednoosobowej reprezentacji Fundacji na zewnątrz.

4. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych oraz zawieranie umów w imieniu Fundacji składa prezes lub wiceprezes Zarządu jednoosobowo.

5. Zarząd może ustanowić pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając ich zakres umocowania.

6. Pełnomocnictwo w zakresie zwykłego zarządu może być udzielane innym członkom Zarządu. Mogą składać oświadczenia działając po dwóch.

7. W przypadku równości głosów w Zarządzie przesądzający głos ma Prezes Zarządu.

8. W przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzenia prawem o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), na rzecz jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych, do ważności transakcji wymagana jest uchwała Zarządu Fundacji.

§21

Zarząd:

1. Ustala kierunki i metody działania
Fundacji.

2. Odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz za wyniki działalności finansowo-gospodarczej.

3. Przygotowuje roczne plany statutowe, finansowe i rzeczowe i przedstawia je do zatwierdzenia w Radzie.

4. Sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji.

5. Decyduje o przyjęciu subwencji, darowizny, spadków i zapisów.

6. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji.

7. Opracowuje regulamin Zarządu określający zasady działania i przedkłada go do zatwierdzenia Radzie.

8. Ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji.

9. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji akceptuje lub odrzuca darowiznę składając pisemne oświadczenie.

10. Ustanawia pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając ich zakres umocowania.

11. Występuje z wnioskiem o odwołanie Członka Zarządu skierowanym do Rady, uchwałą ¾ głosów.

§22

1. Zarząd Fundacji podejmuje swe decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość albo z wykorzystaniem łączy internetowych.

2. Za głos oddany uważa się głos "za", "przeciw" lub "wstrzymujący się".

§23

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.

§24

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy (umowa o pracę,
umowa-zlecania, umowa o dzieło). Regulamin
wewnętrzny Zarządu określa szczegółowe zasady powierzania odpowiedzialności członkom Zarządu w placówkach Fundacji.

Umowy o świadczeniu pracy z członkami Zarządu podpisuje przewodniczący Rady.

§25

Zarząd do prowadzenia spraw Fundacji może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.

RADA FUNDACJI

§ 26

1. Rada Fundacji składa się z co najmniej z 3 osób, w tym przewodniczącego Rady, powołana jest na czas nieoznaczony.

2. Członkiem Rady Fundacji może zostać, zainteresowana statutowymi celami Fundacji osoba fizyczna, która:

a) ukończyła 18 lat,

b) nie była karana za przestępstwo z winy umyślnej,

c) nie jest członkiem Zarządu Fundacji, ani nie pozostaje z żadnym z jego członków w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tą funkcję lub dla rozszerzenia jej składu powołuje swą decyzją Rada po zasięgnięciu opinii u Fundatora.

4. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 27

Członkostwo Członka Rady ustaje:

• w przypadku śmierci Członka Rady,

• złożenia pisemnej rezygnacji.

§ 28

1. Odwołanie Członka Rady następuje na wniosek do Rady Fundatora w przypadku:

• podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia wykonywanie funkcji Członka Rady,

• choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

• istotnego naruszenia postanowień Statutu,

• skazania prawomocnym wyrokiem za popełnione przestępstwa z winy umyślnej.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie Członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

§ 29

Członkowie Rady Fundacji:

1. Mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

2. Nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

3. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów(Dz. U. nr 26, poz. 306. z 2001 r. nr 85 poz. 924 i nr 154, poz. 1799, z 2002 r. nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. nr 45, poz. 391 i nr 60, poz. 535 z późn. zm).

§ 30

Fundator nie może wchodzić w skład Rady Fundacji.

§ 31

Rada jest organem obligatoryjnym Fundacji o uprawnieniach inicjatywnych, opiniotwórczych i nadzorczych.

Rada ma prawo wglądu w całość dokumentacji Fundacji oraz rewizji jej majątku.

§ 32

Rada:

1. Zatwierdza roczne plany statutowe, finansowe i rzeczowe Zarządu.

2. Czuwa nad realizacją celów statutowych Fundacji.

3. Dokonuje oceny rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych.

4. Nadzoruje pracę Zarządu.

5. Zatwierdza regulamin pracy Zarządu.

6. Decyduje o przyjmowaniu kandydatów proponowanych przez Fundatora na Członków Zarządu dla rozszerzeniu jego składu lub na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję.

7. Odwołuje i powołuje członków Zarządu po zasięgnięciu opinii Fundatora, lub na wniosek Fundatora spośród zaproponowanych przez niego kandydatów.

8. Odwołuje Członków Zarządu zgodnie z procedurą wskazaną w §19.

9. Zawiera umowy o świadczeniu pracy z członkami Zarządu. W imieniu Rady umowy podpisuje przewodniczący Rady.

§ 33

Posiedzenia Rady odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.


Rozdział V

ZMIANA STATUTU

§ 34

Decyzje w kwestii zmiany statutu, połączenia Fundacji lub jej likwidacji podejmuje Fundator w porozumieniu z Radą Fundacji. W przypadku śmierci Fundatora decyzję tę podejmuje Rada.
Rozdział VI
OGRANICZENIA

§ 35

1. Zabrania się przekazywania i wykorzystywania majątku Fundacji, udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem członkom jej organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli, zwanych dalej osobami „bliskimi”.

2. Zabrania się dokonywania zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

3. Zabrania się wykorzystywać majątek Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

4. Zabrania się kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

1. W razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji albo braku potrzeby lub obiektywnych możliwości realizacji celów statutowych, może ona ulec likwidacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami o fundacjach.

2. Środki finansowe oraz majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na rzecz instytucji, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Fundatora.

3. Funkcję likwidacji Fundacji pełni Prezes Fundacji bądź inna osoba wyznaczona przez Radę.

Poprawiony: poniedziałek, 06 czerwca 2016 22:44