• Polski (Poland)
  • French (Fr)
  • Español(Spanish Formal International)
  • English (United Kingdom)
Statut Fundacji Otwarte Serce
Statut FOS - OGRANICZENIA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Zarząd Fundacji   
poniedziałek, 01 września 2008 22:18
Spis treści
Statut FOS
Rozdział I - Postanowienia ogólne
Rozdział II - Cele Fundacji i sposoby działania
Rozdział III - Majatek Fundacji
Rozdział IV - Struktura organizacyjna
Rozdział V - Zmiana Statutu
Rozdział VI - Ograniczenia
Rozdział VII - Postanowienia Końcowe
Wszystkie stronyRozdział VI
OGRANICZENIA

§ 35

1. Zabrania się przekazywania i wykorzystywania majątku Fundacji, udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem członkom jej organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli, zwanych dalej osobami „bliskimi”.

2. Zabrania się dokonywania zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

3. Zabrania się wykorzystywać majątek Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

4. Zabrania się kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.Poprawiony: poniedziałek, 06 czerwca 2016 22:44