• Polski (Poland)
  • French (Fr)
  • Español(Spanish Formal International)
  • English (United Kingdom)
Statut Fundacji Otwarte Serce
Statut FOS - STRUKTURA ORGANIZACYJNA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Zarząd Fundacji   
poniedziałek, 01 września 2008 22:18
Spis treści
Statut FOS
Rozdział I - Postanowienia ogólne
Rozdział II - Cele Fundacji i sposoby działania
Rozdział III - Majatek Fundacji
Rozdział IV - Struktura organizacyjna
Rozdział V - Zmiana Statutu
Rozdział VI - Ograniczenia
Rozdział VII - Postanowienia Końcowe
Wszystkie strony

Rozdział IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§15

Organami fundacji są: Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI

§16

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z co najmniej trzech do pięciu osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Członkiem Zarządu może być osoba fizyczna, która:

a)
ukończyła 18 lat,

b)
nie była karana za przestępstwo z winy umyślnej,

c)
nie jest członkiem Rady Fundacji, ani nie pozostaje z żadnym z jego członków
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

3. Członek Zarządu Fundacji może otrzymać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26 poz. 306 z 2001 r., nr 85 poz. 924, nr 154 poz. 1799, z 2002 r., nr 113 poz. 984 oraz z 2003 r.
nr 45 poz. 391, nr 60 poz. 535 z późniejszymi zmianami).

4. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator. Funkcję
Prezesa Zarządu Fundacji pełni Fundator lub Członek Zarządu wskazany przez Fundatora.

5. Następnych członków Zarządu spośród kandydatów proponowanych przez Fundatora, na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje i odwołuje swą decyzją Rada.

6. Zarząd Fundacji powołany jest na okres 3 lat.

§17

Członkostwo Członka Zarządu ustaje:

• w przypadku śmierci Członka Zarządu,

• złożenia pisemnej rezygnacji.

§18

Członkostwo Fundatora w Zarządzie wygasa jedynie w przypadku śmierci lub złożenia przez niego rezygnacji. Upływ kadencji Zarządu Fundacji nie ma wpływu na członkostwo Fundatora w Zarządzie Fundacji.

§19

Odwołanie Członka Zarządu następuje po zasięgniętej w Radzie opinii przez Fundatora oraz na wniosek Zarządu Fundacji skierowanym do Rady, uchwałą ¾ głosów Członków Zarządu w przypadku:

• podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia wykonywanie funkcji Członka Zarządu,

• choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

• istotnego naruszenia postanowień Statutu,

• skazania prawomocnym wyrokiem za popełnione przestępstwa z winy umyślnej.

§20

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji. Pracą Zarządu kieruje Prezes.

2. Prezes z grona tworzącego Zarząd wyznacza wiceprezesa.

3. Prezes lub wiceprezes ma prawo do jednoosobowej reprezentacji Fundacji na zewnątrz.

4. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych oraz zawieranie umów w imieniu Fundacji składa prezes lub wiceprezes Zarządu jednoosobowo.

5. Zarząd może ustanowić pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając ich zakres umocowania.

6. Pełnomocnictwo w zakresie zwykłego zarządu może być udzielane innym członkom Zarządu. Mogą składać oświadczenia działając po dwóch.

7. W przypadku równości głosów w Zarządzie przesądzający głos ma Prezes Zarządu.

8. W przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzenia prawem o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), na rzecz jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych, do ważności transakcji wymagana jest uchwała Zarządu Fundacji.

§21

Zarząd:

1. Ustala kierunki i metody działania
Fundacji.

2. Odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz za wyniki działalności finansowo-gospodarczej.

3. Przygotowuje roczne plany statutowe, finansowe i rzeczowe i przedstawia je do zatwierdzenia w Radzie.

4. Sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji.

5. Decyduje o przyjęciu subwencji, darowizny, spadków i zapisów.

6. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji.

7. Opracowuje regulamin Zarządu określający zasady działania i przedkłada go do zatwierdzenia Radzie.

8. Ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji.

9. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji akceptuje lub odrzuca darowiznę składając pisemne oświadczenie.

10. Ustanawia pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając ich zakres umocowania.

11. Występuje z wnioskiem o odwołanie Członka Zarządu skierowanym do Rady, uchwałą ¾ głosów.

§22

1. Zarząd Fundacji podejmuje swe decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość albo z wykorzystaniem łączy internetowych.

2. Za głos oddany uważa się głos "za", "przeciw" lub "wstrzymujący się".

§23

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.

§24

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy (umowa o pracę,
umowa-zlecania, umowa o dzieło). Regulamin
wewnętrzny Zarządu określa szczegółowe zasady powierzania odpowiedzialności członkom Zarządu w placówkach Fundacji.

Umowy o świadczeniu pracy z członkami Zarządu podpisuje przewodniczący Rady.

§25

Zarząd do prowadzenia spraw Fundacji może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.

RADA FUNDACJI

§ 26

1. Rada Fundacji składa się z co najmniej z 3 osób, w tym przewodniczącego Rady, powołana jest na czas nieoznaczony.

2. Członkiem Rady Fundacji może zostać, zainteresowana statutowymi celami Fundacji osoba fizyczna, która:

a) ukończyła 18 lat,

b) nie była karana za przestępstwo z winy umyślnej,

c) nie jest członkiem Zarządu Fundacji, ani nie pozostaje z żadnym z jego członków w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tą funkcję lub dla rozszerzenia jej składu powołuje swą decyzją Rada po zasięgnięciu opinii u Fundatora.

4. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 27

Członkostwo Członka Rady ustaje:

• w przypadku śmierci Członka Rady,

• złożenia pisemnej rezygnacji.

§ 28

1. Odwołanie Członka Rady następuje na wniosek do Rady Fundatora w przypadku:

• podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia wykonywanie funkcji Członka Rady,

• choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

• istotnego naruszenia postanowień Statutu,

• skazania prawomocnym wyrokiem za popełnione przestępstwa z winy umyślnej.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie Członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

§ 29

Członkowie Rady Fundacji:

1. Mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

2. Nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

3. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów(Dz. U. nr 26, poz. 306. z 2001 r. nr 85 poz. 924 i nr 154, poz. 1799, z 2002 r. nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. nr 45, poz. 391 i nr 60, poz. 535 z późn. zm).

§ 30

Fundator nie może wchodzić w skład Rady Fundacji.

§ 31

Rada jest organem obligatoryjnym Fundacji o uprawnieniach inicjatywnych, opiniotwórczych i nadzorczych.

Rada ma prawo wglądu w całość dokumentacji Fundacji oraz rewizji jej majątku.

§ 32

Rada:

1. Zatwierdza roczne plany statutowe, finansowe i rzeczowe Zarządu.

2. Czuwa nad realizacją celów statutowych Fundacji.

3. Dokonuje oceny rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych.

4. Nadzoruje pracę Zarządu.

5. Zatwierdza regulamin pracy Zarządu.

6. Decyduje o przyjmowaniu kandydatów proponowanych przez Fundatora na Członków Zarządu dla rozszerzeniu jego składu lub na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję.

7. Odwołuje i powołuje członków Zarządu po zasięgnięciu opinii Fundatora, lub na wniosek Fundatora spośród zaproponowanych przez niego kandydatów.

8. Odwołuje Członków Zarządu zgodnie z procedurą wskazaną w §19.

9. Zawiera umowy o świadczeniu pracy z członkami Zarządu. W imieniu Rady umowy podpisuje przewodniczący Rady.

§ 33

Posiedzenia Rady odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.Poprawiony: poniedziałek, 06 czerwca 2016 22:44