• Polski (Poland)
  • French (Fr)
  • Español(Spanish Formal International)
  • English (United Kingdom)
Statut Fundacji Otwarte Serce
Statut FOS - CELE FUNDACJI I SPOSOBY DZIAŁANIA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Zarząd Fundacji   
poniedziałek, 01 września 2008 22:18
Spis treści
Statut FOS
Rozdział I - Postanowienia ogólne
Rozdział II - Cele Fundacji i sposoby działania
Rozdział III - Majatek Fundacji
Rozdział IV - Struktura organizacyjna
Rozdział V - Zmiana Statutu
Rozdział VI - Ograniczenia
Rozdział VII - Postanowienia Końcowe
Wszystkie strony

Rozdział II

CELE FUNDACJI I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 8.

Cele fundacji:

1. Wszechstronny i integralny rozwój osobowy człowieka (emocjonalny, intelektualny, społeczny, duchowy).

2. Edukacja oraz wychowanie ku uniwersalnym wartościom.

3. Przywracania terapeutycznego charakteru pracy i jej wartości w życiu człowieka.

4. Pomoc osobie w poszukiwaniu i odnajdywaniu sensu życia.

5. Kształtowanie świata bardziej sprawiedliwego.

6. Międzypokoleniowy dialog.

7. Zapobieganie marginalizacji i patologizacji społecznej.

8. Wsparcie, pomoc oraz formacja osób wymagających szczególnej opieki (m.in. ubodzy, uzależnieni, bezrobotni, osoby o niskich kwalifikacjach, bierni zawodowo, z tzw. grupy ryzyka zagrożenia społecznego).

9. Profilaktyka i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom.

10. Krzewienie kultury i ochrona dziedzictwa narodowego.

11. Ochrona środowiska, troska o jego integralność oraz podnoszenie świadomości społecznej z tych obszarów.

12. Podwyższanie kwalifikacji społeczeństwa.

§ 9.

Sposoby działania:

Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną i płatną non profit działalność pożytku publicznego:

1. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

2. Prowadzenie punktów poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz konsultacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

3. Profilaktyka uzależnień.

4. Organizowanie kampanii społecznych.

5. Prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów psychologiczno-pedagogicznych i programów psychoedukacyjnych.

6. Organizowanie form doskonalenia w zakresie praktycznych umiejętności dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

7. Popularyzowanie zdrowego stylu życia, rozwoju kultury fizycznej, rekreacji, współorganizowanie akcji turystycznych, imprez kulturalnych, sportowych, kolonii, wypoczynku i innych form spędzania wolnego czasu.

8. Stwarzanie warunków dla terapeutycznego charakteru pracy człowieka.

9. Wspieranie inicjatyw społecznych i wolontariatu.

10. Propagowanie idei tolerancji i demokracji oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji i wykluczenia społecznego.

11. Wydawanie i publikowanie opracowań i materiałów specjalistycznych.

12. Wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

13. Inicjowanie i wspieranie integracji rodzinnej, wspólnie spędzonego czasu, pomoc w budowaniu więzi rodzinnych.

14. Działania w kierunku uczestniczenia osób w życiu kulturalnym i artystycznym, a także kreowania własnych inicjatyw i postaw twórczych.

15. Współpraca z instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.

§ 10.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.Poprawiony: poniedziałek, 06 czerwca 2016 22:44