• Polski (Poland)
  • French (Fr)
  • Español(Spanish Formal International)
  • English (United Kingdom)
Statut Fundacji Otwarte Serce
Statut FOS - POSTANOWIENIA OGÓLNE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Zarząd Fundacji   
poniedziałek, 01 września 2008 22:18
Spis treści
Statut FOS
Rozdział I - Postanowienia ogólne
Rozdział II - Cele Fundacji i sposoby działania
Rozdział III - Majatek Fundacji
Rozdział IV - Struktura organizacyjna
Rozdział V - Zmiana Statutu
Rozdział VI - Ograniczenia
Rozdział VII - Postanowienia Końcowe
Wszystkie strony

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Fundacja Otwarte Serce, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez
Urszulę Głowacką zwaną dalej Fundatorem.

§ 2.

Fundacja używa nazwy Fundacja Otwarte Serce i posługuje się pieczęcią.

§ 3.

1. Fundacja działa na rzecz pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku „O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie."

§ 4.

Siedzibą Fundacji jest miasto Marki.

§ 5.

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 6.

1) Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3) Fundacja może tworzyć oddziały i inne filie oraz przystępować do organizacji lokalnych i ogólnopolskich, europejskich i innych.
4) Fundacja może być członkiem związków, stowarzyszeń i organizacji o podobnych lub tych samych celach statutowych.
5) Fundacja może korzystać z osiąganych dochodów (związków, stowarzyszeń, organizacji) z przeznaczeniem na działalność statutową.
6) Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
7) Fundacja może ustanowić odznaki, medale, ordery honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 7.

Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności fundacji jest Minister właściwy do spraw Pracy i Polityki Społecznej.Poprawiony: poniedziałek, 06 czerwca 2016 22:44